Przedsiębiorstwo Usług Hotelarskich i Turystycznych „Kraków” w Krakowie Sp. z o. o.

ul. Fatimska 41a, 31-831 Kraków

ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na:

Rewitalizację pięciu łazienek w pokojach Hotelu Grand Felix i remont dwóch łazienek ogólnodostępnych na parterze budynku 15c w Krakowie na osiedlu Złotej Jesieni.

 1. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia wraz z załącznikami można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego: www.puhit.com.pl/zamowienia
 2. Termin realizacji zamówienia:do 31 maja 2019 roku.
 3. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia.
 4. Kryteria oceny ofert – cena - 100 %
 5. Pisemne oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Spółki,
  Kraków- ul. Fatimska 41a – pok. nr 205 w terminie do dnia 29 marca 2019 roku do godz. 9:00
 6. Termin związania z ofertą – 30 dni.
 7. Termin i miejsce otwarcia ofert: Kraków - ul. Fatimska 41a – Sala Konferencyjna pok. nr 207 w terminie
  29 marca 2019 roku do godz. 9:30

Przedsiębiorstwo Usług Hotelarskich i Turystycznych „Kraków” w Krakowie Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ul. Fatimska 41A, 31-831 Kraków organizuje i ogłasza trzeci przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych tj. działek położonych w Łuczycach gm. Kocmyrzów-Luborzyca, pow. krakowski, woj. małopolskie.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.11.2018 roku.

Ogłoszenie o przetargu (pdf)

Ogłoszenie o  drugim przetargu pisemnym nieograniczonym

na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych

Przedsiębiorstwo Usług Hotelarskich i Turystycznych „Kraków” w Krakowie Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ul. Fatimska 41A, 31-831 Kraków (dalej jako „Spółka”) organizuje i ogłasza drugi przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych tj. działek położonych w Łuczycach gm. Kocmyrzów-Luborzyca, pow. krakowski, woj. małopolskie:

 1. działka nr ewid. 238/23 o pow. 870m² objętej kw nr KR1P/00199938/0 wraz z udziałami 1/3 w działce nr 238/55 o pow. 220m2 (droga wewnętrzna dojazdowa) objętej kw nr KR1P/00545569/3 oraz 1/48 w działce nr ewid. 238/62 o pow. 4.770 m2 (droga wewnętrzna dojazdowa) objętej kw nr KR1P/00183459/3, z ceną wywoławczą w kwocie 62.280,00 (sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt złotych 00/100) netto plus obowiązująca stawka podatku od towarów i usług (VAT). Wadium wynosi 6.228,00 zł (sześć tysięcy dwieście dwadzieścia osiem złotych  00/100).
 2. działka nr ewid. 238/40 o pow. 700m² objętej kw nr KR1P/00199938/0 wraz z udziałami 1/2 w działce nr 238/60 o pow. 100m2 (droga wewnętrzna dojazdowa) objętej kw nr KR1P/00199938/0 oraz 1/48 w działce nr ewid. 238/62 o pow. 4.770m2 (droga wewnętrzna dojazdowa) objętej kw nr KR1P/00183459/3, z ceną wywoławczą w kwocie 51.300,00 (pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta złotych 00/100) netto plus obowiązująca stawka podatku od towarów i usług (VAT). Wadium wynosi 5.130,00zł ( pięć tysięcy sto trzydzieści złotych 00/100).
 3. działka nr ewid. 238/41 o pow. 740m² objętej kw nr KR1P/00199938/0 wraz z udziałami 1/2 w działce nr 238/60 o pow. 100m2 (droga wewnętrzna dojazdowa) objętej kw nr KR1P/00199938/0 oraz 1/48 w działce nr ewid. 238/62 o pow. 4.770m2 (droga wewnętrzna dojazdowa) objętej kw nr KR1P/00183459/3, z ceną wywoławczą w kwocie  54.180,00 (pięćdziesiąt cztery tysiące sto osiemdziesiąt złotych 00/100) netto plus obowiązująca stawka podatku od towarów i usług (VAT). Wadium wynosi 5.418,00 zł (pięć tysięcy czterysta osiemnaście złotych  00/100).
 4. działka nr ewid. 238/49 o pow. 690m² objętej kw nr KR1P/00199938/0 wraz z udziałami 1/2 w działce nr 238/61 o pow. 140m2 (droga wewnętrzna dojazdowa) objętej kw nr KR1P/00199938/0 oraz 1/48 w działce nr ewid. 238/62 o pow. 4.770m2 (droga wewnętrzna dojazdowa) objętej kw nr KR1P/00183459/3, z ceną wywoławczą w kwocie 50.490,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt złotych 00/100) netto plus obowiązująca stawka podatku od towarów i usług (VAT). Wadium wynosi 5.049,00zł (pięć tysięcy czterdzieści dziewięć złotych 00/100).
 5.  działka nr ewid. 238/50 o pow. 730m² objętej kw nr KR1P/00199938/0 wraz z udziałami 1/2 w działce nr 238/61 o pow. 140m2 (droga wewnętrzna dojazdowa) objętej kw nr KR1P/00199938/0 oraz 1/48 w działce nr ewid. 238/62 o pow. 4.770m2 (droga wewnętrzna dojazdowa) objętej kw nr KR1P/00183459/3, z ceną wywoławczą w kwocie 53.550,00 zł (pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt złotych 00/100) netto plus obowiązująca stawka podatku od towarów i usług (VAT). Wadium wynosi 5.355,00zł ( pięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć złotych 00/100).

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Sołectw Gminy Kocmyrzów - Luborzyca, zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Nr XIX/110/04 z póżn. zm., działki nr 238/23, 238/40, 238/41, 238/49 i 238/50 oraz  nr 238/55, 238/60, 238/61 i działka nr 238/62 znajdują się w obszarze oznaczonym symbolem MN1 - teren zabudowy mieszkaniowej - położone w strefie podmiejskiej.

Zgodnie z treścią księgi wieczystej nr KR1P/00183459/3 w dziale III zostało ujawnione ostrzeżenie o niezgodności księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym przeciwko prawu własności Jacka i Ewy Szczygieł ujawnionych jako współwłaściciele na zasadach wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej – na rzecz Ewy Szczygieł (udział nr 6).

Nieruchomości są wolne od obciążeń i zobowiązań, przy czym:

-       nabywca działki nr 238/23 zobowiązuje się do wyrażenia zgody na poprowadzenie przez działkę drogową nr 238/55 przyłączy mediów, niezbędnych do korzystania z działek nr 238/24 i 238/25,

-       nabywca działki nr 238/40 zobowiązuje się do wyrażenia zgody na poprowadzenie przez działkę drogową nr 238/60 przyłączy mediów, niezbędnych do korzystania z działki nr 238/41,

-       nabywca działki nr 238/41 zobowiązuje się do wyrażenia zgody na poprowadzenie przez działkę drogową nr 238/60 przyłączy mediów, niezbędnych do korzystania z działki nr 238/40,

-       nabywca działki nr 238/49 zobowiązuje się do wyrażenia zgody na poprowadzenie przez działkę drogową nr 238/61 przyłączy mediów, niezbędnych do korzystania z działki nr 238/50,

-       nabywca działki 238/50 zobowiązuje się do wyrażenia zgody na poprowadzenie przez działkę drogową nr 238/61 przyłączy mediów, niezbędnych do korzystania z działki nr 238/49.

 1. Przetarg prowadzi Przedsiębiorstwo Usług Hotelarskich i Turystycznych „Kraków” w Krakowie Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Fatimska 41A, 31-831 Kraków, kapitał zakładowy 14.000.000zł, NIP 675-000-23-02, REGON 000063147, KRS 0000300761.
 2. Przetarg prowadzony jest na podstawie Regulaminu Zbywania Nieruchomości w Przedsiębiorstwie Usług Hotelarskich i Turystycznych „Kraków” w Krakowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (dalej Regulamin). Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.puhit.com.pl. Oferent jest obowiązany do zapoznania się z Regulaminem.
 3. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w terminie do dnia 03.09.2018r.       w wysokości wskazanej dla nieruchomości odpowiednio w pkt. 1-5. Wadium wnosi się przelewem na rachunek bankowy Spółki:

Alior Bank SA 66 2490 0005 0000 4530 1110 5297

Za termin wpłaty wadium uznaje się dzień uznania wskazanego rachunku bankowego Spółki.

 1. Ofertę składa się na piśmie na formularzu oferty wg. załącznika nr 2 do Regulaminu. Oferta powinna zawierać:

1)     imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot;

2)     datę sporządzenia oferty;

3)     oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu oraz Regulaminem oraz przyjmuje te warunki i Regulamin bez zastrzeżeń;

4)     oferowaną cenę i sposób jej zapłaty;

5)     kopię dowodu wniesienia wadium.

Oferent powinien złożyć osobną ofertę dla każdej z nieruchomości.

 1. Oferty składa się w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Przetarg – sprzedaż nieruchomości w Łuczycach” na adres Spółki lub w siedzibie Spółki pok. 205 II p. w nieprzekraczalnym terminie do dnia  03.09.2018r. do godz. 11.00. O złożeniu oferty w wymaganym terminie decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Spółki w Krakowie przy ul. Fatimskiej 41 A.
  1. Oferta przetargowa powinna zostać złożona w języku polskim oraz podpisana przez oferenta.

VII. Otwarcie kopert zawierających oferty jest jawne i nastąpi w dniu 06.09.2018r. o godz. 10.00 w sali nr 207 w siedzibie Spółki, osobno dla każdej z nieruchomości objętych przetargiem, w kolejności jak w niniejszym ogłoszeniu. Obecność oferenta nie jest obowiązkowa.

 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zakupu każdej z nieruchomości objętych przetargiem komisja przetargowa będzie brała pod uwagę zaoferowaną cenę.
 2. Złożona oferta wiąże na okres 60 dni od daty otwarcia kopert.
 3. Uczestnik przetargu, wybrany jako nabywca nieruchomości, zostanie zawiadomiony na piśmie o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jest on zobowiązany zapłacić cenę nabycia nieruchomości najpóźniej na jeden dzień przed terminem zawarcia umowy w formie aktu notarialnego i przedłożyć sprzedającemu dowód wpłaty.
 4. Wszelkie koszty i opłaty związane z nabyciem nieruchomości obciążają nabywcę nieruchomości.
 5. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w wyznaczonym miejscu i terminie, Spółka może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 
 6. Zainteresowani mogą zapoznać się z nieruchomościami i ich dokumentacją w dniach od   31.07.2018r. do 03.09.2018  r. w godz. 9.00 – 13.00, po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu. Informacji udziela p. Sylwia Król  pod nr tel. 12/361-95-30 oraz 12/361-95-00.
 7.  Spółka zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z ważnych powodów.
 8. Pierwszy przetarg odbył się 02.07.2018r.

Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym

na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości WRAZ Z prawEM własności budynków, budowli I urządzeń – ośrodek Wczasowy „Trzy Korony”

w Krościenku nad Dunajcem

Przedsiębiorstwo Usług Hotelarskich i Turystycznych „Kraków” w Krakowie Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ul. Fatimska 41 A, 31-831 Kraków (dalej: „Spółka”) organizuje i ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości, położonej w Krościenku nad Dunajcem przy ul. Źródlanej 3, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 11273 o powierzchni 2,4322 ha, objętej księgą wieczystą nr NS1T/00076449/6, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Nowym Targu V Wydział Ksiąg Wieczystych, stanowiącej własność Skarbu Państwa i pozostającej w użytkowaniu wieczystym Spółki, wraz z prawem własności budynków, budowli i urządzeń Ośrodka Wczasowego „Trzy Korony”, posadowionych na przedmiotowej działce, stanowiących własność Spółki. Cena wywoławcza wynosi 4 450 000,00 zł (słownie: cztery miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) netto plus należny podatek VAT – liczony od wartości 16,79 % zaoferowanej ceny. Opodatkowanie podatkiem VAT obejmuje sprzedaż pawilonu „C” o pow. użytkowej 1 233,24 m2 wraz z przynależnym do niego gruntem niezbędnym do prawidłowego korzystania z tego pawilonu i posiadającym dostęp do drogi publicznej (część działki ewid. Nr 11273 o pow. 1300 m2) - zgodnie z decyzją Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 9 grudnia 2013 r. znak: IBPP1/443-770/13/AW działającego w imieniu Ministra Finansów. Nieruchomość oznaczona numerem działki 11273 wolna jest od obciążeń i zobowiązań.

Nieruchomość zabudowana jest Ośrodkiem Wczasowym „Trzy Korony” obejmującym pawilony murowane A, B, C, D i E oraz garaż wolnostojący, dwustanowiskowy, murowany. Na nieruchomości znajdują się ponadto: ogrodzenie trwałe, drogi i place wewnętrzne, urządzenia i place zabaw dla dzieci, oświetlenie zewnętrzne terenu i grill zadaszony. Nieruchomość, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Krościenko n/D z dnia 27.05.2010 r. Nr XXXVII/271/2010, przeznaczona jest na tereny usług turystyki (symbol UT).

 1. Przetarg prowadzi Przedsiębiorstwo Usług Hotelarskich i Turystycznych „Kraków” w Krakowie Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Fatimska 41 A,
  31-831 Kraków, kapitał zakładowy 14.000.000 zł, NIP 675-000-23-02, REGON 000063147, KRS 0000300761.
 2. Przetarg prowadzony jest na podstawie Regulaminu Zbywania NieruchomościPrzedsiębiorstwie Usług Hotelarskich i Turystycznych „Kraków” w Krakowie Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Regulamin”). Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.puhit.com.pl. Oferent jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem.
 3. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 400.000,00zł (słownie: czterysta tysięcy złotych) w terminie do dnia 30.07.r. Wadium wnosi się przelewem na rachunek bankowy Spółki:

Alior Bank SA 66 2490 0005 0000 4530 1110 5297

Za termin wpłaty wadium uznaje się dzień uznania wskazanego rachunku bankowego Spółki.

 1. Ofertę składa się na piśmie, na formularzu oferty wg. Załącznika nr 2Regulaminu. Oferta powinna zawierać:
  1. imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osobą prawną lub inny podmiot;
  2. datę sporządzenia oferty;
  3. oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu oraz Regulaminem oraz przyjmuje warunki przetargu i Regulamin bez zastrzeżeń;
  4. oferowaną cenę i sposób jej zapłaty;
  5. kopię dowodu wniesienia wadium.
 2. Osoby fizyczne (w tym prowadzące działalność gospodarczą) zobowiązane są do zapoznania się z klauzulą informacyjną w sprawie przetwarzania danych osobowych, stanowiącą załącznik do Regulaminu.
 3. Oferty składa się w zamkniętych kopertach, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.07.2018r. do godz. 10:00 z dopiskiem: „Przetarg – Krościenko”, na adres Spółki lub w siedzibie Spółki pok. 205 II p. O złożeniu oferty w wymaganym terminie decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Spółki w Krakowie przy ul. Fatimskiej 41 A.
 4. Oferta przetargowa powinna zostać złożona w języku polskim i powinna być podpisana przez oferenta.
 5. Otwarcie kopert zawierających oferty jest jawne i nastąpi w dniu 03.08.2018 r. godzinie 10:00 w sali nr 207 w siedzibie Spółki. Obecność oferenta nie jest obowiązkowa.
 6. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty komisja przetargowa będzie brałauwagę zaoferowaną cenę.
 7. Złożona oferta wiąże przez okres 60 dni od daty otwarcia kopert.
 8. Uczestnik przetargu, wybrany jako nabywca nieruchomości, zostanie zawiadomiony na piśmie o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jest on zobowiązany zapłacić cenę nabycia nieruchomości najpóźniej na jeden dzieńterminem zawarcia umowy w formie aktu notarialnego i przedłożyć sprzedającemu dowód wpłaty.
 9. Nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości związane jestobowiązkiem uiszczania opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu na rzecz właściciela w wysokości zgodnej z przepisami ustawowymi. Stosownie do art. 71 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami opłaty roczne użytkownik wieczysty wnosi w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok. Opłata roczna wynosi 2% wartości gruntu. Użytkowanie wieczyste ustanowiono na okres 99 lat na podstawie decyzji Wojewody Nowosądeckiego z dnia 23 września 1993 r. Nabywca zobowiązany jest do proporcjonalnego zwrotu części wniesionej opłaty za użytkowanie wieczyste za 2018 rok. Obowiązek zwrotu obejmuje okres od momentu zawarcia umowy sprzedaży.
 10. Wszelkie koszty i opłaty związane z nabyciem nieruchomości obciążają nabywcę nieruchomości.
 11. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w wyznaczonym miejscu i terminie, Spółka może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 12. Zainteresowani mogą zapoznać się z nieruchomością i jej dokumentacją w dniach od 30.05.2018r. do 31.07.2018 r. po wcześniejszym ustaleniu terminu. Informacji udziela Dział Gospodarowania Nieruchomościami, pok. 202 ( tel. 012-3619532).
 13. Spółka zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z ważnych powodów.

Przedsiębiorstwo Usług Hotelarskich i Turystycznych „Kraków” w Krakowie Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ul. Fatimska 41 A, 31-831 Kraków ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości położonej w Krakowie przy os. Kościuszkowskim 2a.
Otwarcie ofert nastąpi 05 czerwca 2018 roku.

Ogłoszenie o przetargu (pdf)

Przedsiębiorstwo Usług Hotelarskich i Turystycznych „Kraków” w Krakowie Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ul. Fatimska 41A, 31-831 Kraków organizuje i ogłasza czwarty przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych tj. działek położonych w Łuczycach gm. Kocmyrzów-Luborzyca, pow. krakowski, woj. małopolskie. Otwarcie ofert nastąpi 02 lipca 2018 roku.

Ogłoszenie o przetargu (pdf)

Przedsiębiorstwo Usług Hotelarskich i Turystycznych „Kraków” w Krakowie Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ul. Fatimska 41A, 31-831 Kraków organizuje i ogłasza czwarty przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych tj. działek położonych w Łuczycach gm. Kocmyrzów-Luborzyca, pow. krakowski, woj. małopolskie.

Ogłoszenie o przetargu (pdf)

Przedsiębiorstwo Usług Hotelarskich i Turystycznych „Kraków” w Krakowie Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ul. Fatimska 41A, 31-831 Kraków (dalej jako „Spółka”) organizuje i ogłasza drugi przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych tj. działek położonych w Łuczycach gm. Kocmyrzów-Luborzyca.

Ogłoszenie o przetargu (pdf)

Przedsiębiorstwo Usług Hotelarskich i Turystycznych „Kraków” w Krakowie Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ul. Fatimska 41A, 31-831 Kraków (dalej jako „Spółka”) organizuje i ogłasza drugi przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych tj. działek położonych w Łuczycach gm. Kocmyrzów-Luborzyca.

Ogłoszenie o przetargu (pdf)

Przedsiębiorstwo Usług Hotelarskich i Turystycznych „Kraków” w Krakowie Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ul. Fatimska 41A, 31-831 Kraków (dalej jako „Spółka”) organizuje i ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych tj. działek położonych w Łuczycach gm. Kocmyrzów-Luborzyca, pow. krakowski, woj. małopolskie.

Ogłoszenie o przetargu (pdf)

Strona 1 z 3

Adres firmy

Przedsiębiorstwo Usług Hotelarskich
i Turystycznych "Kraków" w Krakowie Sp. z o.o.
ul. Fatimska 41a
31-831 Kraków

Dane firmy

NIP: 675-000-23-02
REGON: 000063147
KRS: 0000300761
Kapitał zakładowy: 14.000.000

Kontakt

BIP

bip

Malopolska 3