Poniedziałek, 28 maj 2018 11:45

Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości WRAZ Z prawEM własności budynków, budowli I urządzeń – ośrodek Wczasowy „Trzy Korony” w Krościenku nad Dunajcem

Napisane przez 

Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym

na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości WRAZ Z prawEM własności budynków, budowli I urządzeń – ośrodek Wczasowy „Trzy Korony”

w Krościenku nad Dunajcem

Przedsiębiorstwo Usług Hotelarskich i Turystycznych „Kraków” w Krakowie Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ul. Fatimska 41 A, 31-831 Kraków (dalej: „Spółka”) organizuje i ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości, położonej w Krościenku nad Dunajcem przy ul. Źródlanej 3, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 11273 o powierzchni 2,4322 ha, objętej księgą wieczystą nr NS1T/00076449/6, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Nowym Targu V Wydział Ksiąg Wieczystych, stanowiącej własność Skarbu Państwa i pozostającej w użytkowaniu wieczystym Spółki, wraz z prawem własności budynków, budowli i urządzeń Ośrodka Wczasowego „Trzy Korony”, posadowionych na przedmiotowej działce, stanowiących własność Spółki. Cena wywoławcza wynosi 4 450 000,00 zł (słownie: cztery miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) netto plus należny podatek VAT – liczony od wartości 16,79 % zaoferowanej ceny. Opodatkowanie podatkiem VAT obejmuje sprzedaż pawilonu „C” o pow. użytkowej 1 233,24 m2 wraz z przynależnym do niego gruntem niezbędnym do prawidłowego korzystania z tego pawilonu i posiadającym dostęp do drogi publicznej (część działki ewid. Nr 11273 o pow. 1300 m2) - zgodnie z decyzją Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 9 grudnia 2013 r. znak: IBPP1/443-770/13/AW działającego w imieniu Ministra Finansów. Nieruchomość oznaczona numerem działki 11273 wolna jest od obciążeń i zobowiązań.

Nieruchomość zabudowana jest Ośrodkiem Wczasowym „Trzy Korony” obejmującym pawilony murowane A, B, C, D i E oraz garaż wolnostojący, dwustanowiskowy, murowany. Na nieruchomości znajdują się ponadto: ogrodzenie trwałe, drogi i place wewnętrzne, urządzenia i place zabaw dla dzieci, oświetlenie zewnętrzne terenu i grill zadaszony. Nieruchomość, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Krościenko n/D z dnia 27.05.2010 r. Nr XXXVII/271/2010, przeznaczona jest na tereny usług turystyki (symbol UT).

 1. Przetarg prowadzi Przedsiębiorstwo Usług Hotelarskich i Turystycznych „Kraków” w Krakowie Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Fatimska 41 A,
  31-831 Kraków, kapitał zakładowy 14.000.000 zł, NIP 675-000-23-02, REGON 000063147, KRS 0000300761.
 2. Przetarg prowadzony jest na podstawie Regulaminu Zbywania NieruchomościPrzedsiębiorstwie Usług Hotelarskich i Turystycznych „Kraków” w Krakowie Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Regulamin”). Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.puhit.com.pl. Oferent jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem.
 3. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 400.000,00zł (słownie: czterysta tysięcy złotych) w terminie do dnia 30.07.r. Wadium wnosi się przelewem na rachunek bankowy Spółki:

Alior Bank SA 66 2490 0005 0000 4530 1110 5297

Za termin wpłaty wadium uznaje się dzień uznania wskazanego rachunku bankowego Spółki.

 1. Ofertę składa się na piśmie, na formularzu oferty wg. Załącznika nr 2Regulaminu. Oferta powinna zawierać:
  1. imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osobą prawną lub inny podmiot;
  2. datę sporządzenia oferty;
  3. oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu oraz Regulaminem oraz przyjmuje warunki przetargu i Regulamin bez zastrzeżeń;
  4. oferowaną cenę i sposób jej zapłaty;
  5. kopię dowodu wniesienia wadium.
 2. Osoby fizyczne (w tym prowadzące działalność gospodarczą) zobowiązane są do zapoznania się z klauzulą informacyjną w sprawie przetwarzania danych osobowych, stanowiącą załącznik do Regulaminu.
 3. Oferty składa się w zamkniętych kopertach, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.07.2018r. do godz. 10:00 z dopiskiem: „Przetarg – Krościenko”, na adres Spółki lub w siedzibie Spółki pok. 205 II p. O złożeniu oferty w wymaganym terminie decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Spółki w Krakowie przy ul. Fatimskiej 41 A.
 4. Oferta przetargowa powinna zostać złożona w języku polskim i powinna być podpisana przez oferenta.
 5. Otwarcie kopert zawierających oferty jest jawne i nastąpi w dniu 03.08.2018 r. godzinie 10:00 w sali nr 207 w siedzibie Spółki. Obecność oferenta nie jest obowiązkowa.
 6. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty komisja przetargowa będzie brałauwagę zaoferowaną cenę.
 7. Złożona oferta wiąże przez okres 60 dni od daty otwarcia kopert.
 8. Uczestnik przetargu, wybrany jako nabywca nieruchomości, zostanie zawiadomiony na piśmie o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jest on zobowiązany zapłacić cenę nabycia nieruchomości najpóźniej na jeden dzieńterminem zawarcia umowy w formie aktu notarialnego i przedłożyć sprzedającemu dowód wpłaty.
 9. Nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości związane jestobowiązkiem uiszczania opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu na rzecz właściciela w wysokości zgodnej z przepisami ustawowymi. Stosownie do art. 71 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami opłaty roczne użytkownik wieczysty wnosi w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok. Opłata roczna wynosi 2% wartości gruntu. Użytkowanie wieczyste ustanowiono na okres 99 lat na podstawie decyzji Wojewody Nowosądeckiego z dnia 23 września 1993 r. Nabywca zobowiązany jest do proporcjonalnego zwrotu części wniesionej opłaty za użytkowanie wieczyste za 2018 rok. Obowiązek zwrotu obejmuje okres od momentu zawarcia umowy sprzedaży.
 10. Wszelkie koszty i opłaty związane z nabyciem nieruchomości obciążają nabywcę nieruchomości.
 11. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w wyznaczonym miejscu i terminie, Spółka może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 12. Zainteresowani mogą zapoznać się z nieruchomością i jej dokumentacją w dniach od 30.05.2018r. do 31.07.2018 r. po wcześniejszym ustaleniu terminu. Informacji udziela Dział Gospodarowania Nieruchomościami, pok. 202 ( tel. 012-3619532).
 13. Spółka zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z ważnych powodów.
Home Przetargi Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości WRAZ Z prawEM własności budynków, budowli I urządzeń – ośrodek Wczasowy „Trzy Korony” w Krościenku nad Dunajcem

Adres firmy

Przedsiębiorstwo Usług Hotelarskich
i Turystycznych "Kraków" w Krakowie Sp. z o.o.
ul. Fatimska 41a
31-831 Kraków

Dane firmy

NIP: 675-000-23-02
REGON: 000063147
KRS: 0000300761
Kapitał zakładowy: 14.000.000

Kontakt

BIP

bip

Malopolska 3