Wtorek, 31 lipiec 2018 09:39

Ogłoszenie o drugim przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych tj. działek położonych w Łuczycach gm. Kocmyrzów-Luborzyca, pow. krakowski, woj. małopolskie

Napisane przez 

Ogłoszenie o  drugim przetargu pisemnym nieograniczonym

na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych

Przedsiębiorstwo Usług Hotelarskich i Turystycznych „Kraków” w Krakowie Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ul. Fatimska 41A, 31-831 Kraków (dalej jako „Spółka”) organizuje i ogłasza drugi przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych tj. działek położonych w Łuczycach gm. Kocmyrzów-Luborzyca, pow. krakowski, woj. małopolskie:

 1. działka nr ewid. 238/23 o pow. 870m² objętej kw nr KR1P/00199938/0 wraz z udziałami 1/3 w działce nr 238/55 o pow. 220m2 (droga wewnętrzna dojazdowa) objętej kw nr KR1P/00545569/3 oraz 1/48 w działce nr ewid. 238/62 o pow. 4.770 m2 (droga wewnętrzna dojazdowa) objętej kw nr KR1P/00183459/3, z ceną wywoławczą w kwocie 62.280,00 (sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt złotych 00/100) netto plus obowiązująca stawka podatku od towarów i usług (VAT). Wadium wynosi 6.228,00 zł (sześć tysięcy dwieście dwadzieścia osiem złotych  00/100).
 2. działka nr ewid. 238/40 o pow. 700m² objętej kw nr KR1P/00199938/0 wraz z udziałami 1/2 w działce nr 238/60 o pow. 100m2 (droga wewnętrzna dojazdowa) objętej kw nr KR1P/00199938/0 oraz 1/48 w działce nr ewid. 238/62 o pow. 4.770m2 (droga wewnętrzna dojazdowa) objętej kw nr KR1P/00183459/3, z ceną wywoławczą w kwocie 51.300,00 (pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta złotych 00/100) netto plus obowiązująca stawka podatku od towarów i usług (VAT). Wadium wynosi 5.130,00zł ( pięć tysięcy sto trzydzieści złotych 00/100).
 3. działka nr ewid. 238/41 o pow. 740m² objętej kw nr KR1P/00199938/0 wraz z udziałami 1/2 w działce nr 238/60 o pow. 100m2 (droga wewnętrzna dojazdowa) objętej kw nr KR1P/00199938/0 oraz 1/48 w działce nr ewid. 238/62 o pow. 4.770m2 (droga wewnętrzna dojazdowa) objętej kw nr KR1P/00183459/3, z ceną wywoławczą w kwocie  54.180,00 (pięćdziesiąt cztery tysiące sto osiemdziesiąt złotych 00/100) netto plus obowiązująca stawka podatku od towarów i usług (VAT). Wadium wynosi 5.418,00 zł (pięć tysięcy czterysta osiemnaście złotych  00/100).
 4. działka nr ewid. 238/49 o pow. 690m² objętej kw nr KR1P/00199938/0 wraz z udziałami 1/2 w działce nr 238/61 o pow. 140m2 (droga wewnętrzna dojazdowa) objętej kw nr KR1P/00199938/0 oraz 1/48 w działce nr ewid. 238/62 o pow. 4.770m2 (droga wewnętrzna dojazdowa) objętej kw nr KR1P/00183459/3, z ceną wywoławczą w kwocie 50.490,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt złotych 00/100) netto plus obowiązująca stawka podatku od towarów i usług (VAT). Wadium wynosi 5.049,00zł (pięć tysięcy czterdzieści dziewięć złotych 00/100).
 5.  działka nr ewid. 238/50 o pow. 730m² objętej kw nr KR1P/00199938/0 wraz z udziałami 1/2 w działce nr 238/61 o pow. 140m2 (droga wewnętrzna dojazdowa) objętej kw nr KR1P/00199938/0 oraz 1/48 w działce nr ewid. 238/62 o pow. 4.770m2 (droga wewnętrzna dojazdowa) objętej kw nr KR1P/00183459/3, z ceną wywoławczą w kwocie 53.550,00 zł (pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt złotych 00/100) netto plus obowiązująca stawka podatku od towarów i usług (VAT). Wadium wynosi 5.355,00zł ( pięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć złotych 00/100).

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Sołectw Gminy Kocmyrzów - Luborzyca, zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Nr XIX/110/04 z póżn. zm., działki nr 238/23, 238/40, 238/41, 238/49 i 238/50 oraz  nr 238/55, 238/60, 238/61 i działka nr 238/62 znajdują się w obszarze oznaczonym symbolem MN1 - teren zabudowy mieszkaniowej - położone w strefie podmiejskiej.

Zgodnie z treścią księgi wieczystej nr KR1P/00183459/3 w dziale III zostało ujawnione ostrzeżenie o niezgodności księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym przeciwko prawu własności Jacka i Ewy Szczygieł ujawnionych jako współwłaściciele na zasadach wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej – na rzecz Ewy Szczygieł (udział nr 6).

Nieruchomości są wolne od obciążeń i zobowiązań, przy czym:

-       nabywca działki nr 238/23 zobowiązuje się do wyrażenia zgody na poprowadzenie przez działkę drogową nr 238/55 przyłączy mediów, niezbędnych do korzystania z działek nr 238/24 i 238/25,

-       nabywca działki nr 238/40 zobowiązuje się do wyrażenia zgody na poprowadzenie przez działkę drogową nr 238/60 przyłączy mediów, niezbędnych do korzystania z działki nr 238/41,

-       nabywca działki nr 238/41 zobowiązuje się do wyrażenia zgody na poprowadzenie przez działkę drogową nr 238/60 przyłączy mediów, niezbędnych do korzystania z działki nr 238/40,

-       nabywca działki nr 238/49 zobowiązuje się do wyrażenia zgody na poprowadzenie przez działkę drogową nr 238/61 przyłączy mediów, niezbędnych do korzystania z działki nr 238/50,

-       nabywca działki 238/50 zobowiązuje się do wyrażenia zgody na poprowadzenie przez działkę drogową nr 238/61 przyłączy mediów, niezbędnych do korzystania z działki nr 238/49.

 1. Przetarg prowadzi Przedsiębiorstwo Usług Hotelarskich i Turystycznych „Kraków” w Krakowie Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Fatimska 41A, 31-831 Kraków, kapitał zakładowy 14.000.000zł, NIP 675-000-23-02, REGON 000063147, KRS 0000300761.
 2. Przetarg prowadzony jest na podstawie Regulaminu Zbywania Nieruchomości w Przedsiębiorstwie Usług Hotelarskich i Turystycznych „Kraków” w Krakowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (dalej Regulamin). Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.puhit.com.pl. Oferent jest obowiązany do zapoznania się z Regulaminem.
 3. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w terminie do dnia 03.09.2018r.       w wysokości wskazanej dla nieruchomości odpowiednio w pkt. 1-5. Wadium wnosi się przelewem na rachunek bankowy Spółki:

Alior Bank SA 66 2490 0005 0000 4530 1110 5297

Za termin wpłaty wadium uznaje się dzień uznania wskazanego rachunku bankowego Spółki.

 1. Ofertę składa się na piśmie na formularzu oferty wg. załącznika nr 2 do Regulaminu. Oferta powinna zawierać:

1)     imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot;

2)     datę sporządzenia oferty;

3)     oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu oraz Regulaminem oraz przyjmuje te warunki i Regulamin bez zastrzeżeń;

4)     oferowaną cenę i sposób jej zapłaty;

5)     kopię dowodu wniesienia wadium.

Oferent powinien złożyć osobną ofertę dla każdej z nieruchomości.

 1. Oferty składa się w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Przetarg – sprzedaż nieruchomości w Łuczycach” na adres Spółki lub w siedzibie Spółki pok. 205 II p. w nieprzekraczalnym terminie do dnia  03.09.2018r. do godz. 11.00. O złożeniu oferty w wymaganym terminie decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Spółki w Krakowie przy ul. Fatimskiej 41 A.
  1. Oferta przetargowa powinna zostać złożona w języku polskim oraz podpisana przez oferenta.

VII. Otwarcie kopert zawierających oferty jest jawne i nastąpi w dniu 06.09.2018r. o godz. 10.00 w sali nr 207 w siedzibie Spółki, osobno dla każdej z nieruchomości objętych przetargiem, w kolejności jak w niniejszym ogłoszeniu. Obecność oferenta nie jest obowiązkowa.

 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zakupu każdej z nieruchomości objętych przetargiem komisja przetargowa będzie brała pod uwagę zaoferowaną cenę.
 2. Złożona oferta wiąże na okres 60 dni od daty otwarcia kopert.
 3. Uczestnik przetargu, wybrany jako nabywca nieruchomości, zostanie zawiadomiony na piśmie o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jest on zobowiązany zapłacić cenę nabycia nieruchomości najpóźniej na jeden dzień przed terminem zawarcia umowy w formie aktu notarialnego i przedłożyć sprzedającemu dowód wpłaty.
 4. Wszelkie koszty i opłaty związane z nabyciem nieruchomości obciążają nabywcę nieruchomości.
 5. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w wyznaczonym miejscu i terminie, Spółka może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 
 6. Zainteresowani mogą zapoznać się z nieruchomościami i ich dokumentacją w dniach od   31.07.2018r. do 03.09.2018  r. w godz. 9.00 – 13.00, po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu. Informacji udziela p. Sylwia Król  pod nr tel. 12/361-95-30 oraz 12/361-95-00.
 7.  Spółka zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z ważnych powodów.
 8. Pierwszy przetarg odbył się 02.07.2018r.
Home Przetargi Ogłoszenie o drugim przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych tj. działek położonych w Łuczycach gm. Kocmyrzów-Luborzyca, pow. krakowski, woj. małopolskie

Adres firmy

Przedsiębiorstwo Usług Hotelarskich
i Turystycznych "Kraków" w Krakowie Sp. z o.o.
ul. Fatimska 41a
31-831 Kraków

Dane firmy

NIP: 675-000-23-02
REGON: 000063147
KRS: 0000300761
Kapitał zakładowy: 14.000.000

Kontakt

BIP

bip

Malopolska 3