Wtorek, 22 październik 2019 14:15

Informacja o unieważnieniu przetargu na leasing

Napisane przez

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Działając imieniem Przedsiębiorstwa Usług Hotelarskich i Turystycznych „Kraków” w Krakowie Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, na podstawie zapisów § 19 ust. 16 Zasad Udzielania Zamówień wprowadzonych uchwałą Zarządu z dnia 28 maja 2019 r. nr 19/2019 niniejszym informuję, że Spółka unieważnia postępowanie PUHiT/9/2019 z dnia 10.10.2019 r. – oraz wszelkie podjęte w jego ramach czynności - w przedmiocie udzielenia zamówienia na wyłonienie leasingodawcy celem sfinansowania dostarczenia maszyn pralniczych dla wyposażenia pralni hotelowej na potrzeby Bazy Obiektów Turystycznych oraz Hotelu Grand Felix*** w Przedsiębiorstwie Usług Hotelarskich i Turystycznych „Kraków” w Krakowie Sp. z o.o.

                                                                                                          Jarosław Jurzak

                                                                                                          Prezes Zarządu

Przedsiębiorstwo Usług Hotelarskich i Turystycznych „Kraków”
w Krakowie Sp. z o.o. ul. Fatimska 41a, 31-831 Kraków

ogłasza wszczęcie postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia na:

„Remont pokrycia dachu wraz z dociepleniem dla budynku hotelu Felix (Osiedle Złotej Jesieni 15 w Krakowie).”

 1. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia wraz z załącznikami można pobrać ze strony internetowej zamawiającego: www.puhit.com.pl/zamowienia
 2. Termin realizacji zamówienia: do 31.01.2020 r.
 3. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki określoneSzczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia.
 4. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 5. Kryteria oceny ofert:

1. Cena

2. Gwarancja

3. Termin wykonania[ZK1]

 1. Pisemne oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Spółki w Krakowie,
  ul. Fatimskiej 41a – pok. nr 205 w terminie do dnia 25 października 2019 roku do godz. 12:00
 2. Termin związania z ofertą – 60 dni.
 3. Termin i miejsce otwarcia ofert: otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – ul. Fatimska 41aKrakowie, pokój nr 207 – Sala Konferencyjnaw dniu25 października 2019 roku o godz. 12:30

Spółka jest wyłączona z obowiązku stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z procedurą udzielania zamówienia obowiązującą w Spółce Przedsiębiorstwo Usług Hotelarskich i Turystycznych „Kraków” w Krakowie Sp. z o.o., szczegółowo opisaną w „Zasadach Udzielania Zamówień Przedsiębiorstwa Usług Hotelarskich i Turystycznych „Kraków” w Krakowie Sp. z o.o.” dostępnych na stronie www.puhit.com.pl/zamowienia

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych („ADO”) jest Przedsiębiorstwo Usług Hotelarskich i Turystycznych „Kraków” w Krakowie Sp. z o.o., ul. Fatimska 41 A, 31 – 831 Kraków

2. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych powołanym pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pod adresem siedziby wskazanym w punkcie powyżej.

3. Cele i podstawy przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy, a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadnione interesy Administratora, w szczególności dochodzenie roszczeń.

4. Okres przetwarzania. Pani/Pana danych osobowych związany jest ze wskazanymi powyżej celami ich przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują Administratorowi przechowywanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, do dochodzenia których konieczne jest dysponowanie danymi.

5. Prawa osoby, której dane dotyczą. W przypadkach i na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych przysługują Pani/Panu prawa do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) danych, do usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

6. Odbiorcy danych. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz Administratora danych i którym te dane są powierzane. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

7. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi udział w postępowaniu.

8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Informujemy, że w ramach przetwarzania danych, o których mowa powyżej nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie będą profilowane.

Zatwierdził:

 

Członek Zarządu

Włodzimierz Pietrus


Załączniki:

Załączniki [ZIP]

Przedsiębiorstwo Usług Hotelarskich i Turystycznych „Kraków”
w Krakowie Sp. z o. o. ul. Fatimska 41a, 31-831 Kraków

ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na:

„Wyłonienie leasingodawcy celem sfinansowania dostarczenia maszyn pralniczych dla wyposażenia pralni hotelowej na potrzeby Bazy Obiektów Turystycznych oraz Hotelu Grand Felix*** w Przedsiębiorstwie Usług Hotelarskich i Turystycznych „Kraków” w Krakowie Sp. z o.o.”

1.    Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia wraz z załącznikami można pobrać ze strony internetowej zamawiającego: www.puhit.com.pl/zamowienia
2.    Termin realizacji zamówienia: 4 tygodnie od momentu podpisania umowy.
3.    W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia.
4.    Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
5.    Kryteria oceny ofert – cena - 100 %
6.    Pisemne oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Spółki, Kraków -
ul. Fatimska 41a – pok. nr 205 w terminie do dnia 18 października 2019 roku do godz. 12:00
7.    Termin związania z ofertą – 60 dni.
8.    Termin i miejsce otwarcia ofert: Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – ul. Fatimska 41a w Krakowie – Nowej Hucie, pokój nr 207 – Sala Konferencyjna  18 października 2019 roku godz. 12:30

Spółka jest wyłączona z obowiązku stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z procedurą udzielania zamówienia obowiązującą w Spółce Przedsiębiorstwo Usług Hotelarskich i Turystycznych „Kraków” w Krakowie Sp. z o.o., szczegółowo opisaną w „Zasadach Udzielania Zamówień Przedsiębiorstwa Usług Hotelarskich i Turystycznych „Kraków” w Krakowie Sp. z o.o.” dostępnych na stronie www.puhit.com.pl/zamowienia

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”) informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych („ADO”) jest Przedsiębiorstwo Usług Hotelarskich i Turystycznych „Kraków” w Krakowie Sp. z o.o., ul. Fatimska 41 A, 31 – 831 Kraków
2. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych powołanym pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pod adresem siedziby wskazanym w punkcie powyżej.
3. Cele i podstawy przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy, a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadnione interesy Administratora, w szczególności dochodzenie roszczeń.
4. Okres przetwarzania. Pani/Pana danych osobowych związany jest ze wskazanymi powyżej celami ich przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują Administratorowi przechowywanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, do dochodzenia których konieczne jest dysponowanie danymi.
5. Prawa osoby, której dane dotyczą. W przypadkach i na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych przysługują Pani/Panu prawa do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) danych, do usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.
6. Odbiorcy danych. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz Administratora danych i którym te dane są powierzane. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
7. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi udział w postępowaniu.
8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Informujemy, że w ramach przetwarzania danych, o których mowa powyżej nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie będą profilowane.


Zatwierdził:

Członek Zarządu
Włodzimierz Pietrus

Załączniki:

załączniki.zip

Piątek, 27 wrzesień 2019 08:04

BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Napisane przez

RADA NADZORCZA

Przedsiębiorstwa Usług Hotelarskich i Turystycznych

„Kraków” w Krakowie Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie

ul. Fatimska 41a, 31-831 Kraków

zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert

NA BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Spółki - Przedsiębiorstwo Usług Hotelarskich
i Turystycznych „Kraków” w Krakowie Sp. z o.o.

za lata obrotowe 2019 i 2020.

 1. Przedmiot zamówienia obejmuje badanie sprawozdań finansowych Przedsiębiorstwa Usług Hotelarskich i Turystycznych „Kraków” w Krakowie Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie za lata obrotowe 2019 i 2020 oraz sporządzenie pisemnych opinii wraz z raportami,  sporządzonych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 2019, poz. 351 t.j. z dnia 2019.02.22) oraz przepisami ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. 2019, poz. 1421 tj. z dnia 2019.07.30).
 1. Zainteresowani proszeni są o składanie ofert w siedzibie spółki – Sekretariat II piętro, pokój numer 205 w godzinach od 7:30 do 14:30 od poniedziałku do piątku pod adresem: ul. Fatimska 41a Kraków, w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na badanie sprawozdania finansowego Spółki – Przedsiębiorstwo Usług Hotelarskich i Turystycznych „Kraków” w Krakowie Sp. z o. o .”, do dnia 17 października 2019 r.
 1. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu oferty do siedziby Spółki. Oferty złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu.
 1. Warunki i oczekiwania wobec biegłego rewidenta:
  1. gotowość do udziału biegłego rewidenta w posiedzeniach Rady Nadzorczej w trakcie i po zakończeniu badania sprawozdań finansowych Przedsiębiorstwa Usług Hotelarskich
   i Turystycznych „Kraków” w Krakowie Sp. z o.o. za lata obrotowe 2019 i 2020, w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji;
  2. gotowość do udziału biegłego rewidenta na Zgromadzeniu Wspólników Spółki zatwierdzającym sprawozdanie finansowe Przedsiębiorstwa Usług Hotelarskich i Turystycznych „Kraków”
   w Krakowie Sp. z o.o. za lata obrotowe 2019 i 2020, w celu złożenia stosownych wyjaśnień
   i informacji;
  3. w przypadku wystąpienia w trakcie badania uwag i spostrzeżeń, a także porad i zaleceń w zakresie rozwiązywania ewentualnych problemów zidentyfikowanych w trakcie badania przekazywanie ich do wiadomości Rady Nadzorczej sporządzonych dla Zarządu (w formie listu do Zarządu) informacji.
  4. dostarczenia pisemnego Sprawozdania z badania sprawozdania finansowego w języku polskim;
  5. dostarczenie wersji elektronicznej dokumentu, o którym mowa w pkt 1), w formacie doc. oraz pdf;
 1. Informacje dotyczące podstawowych informacji o spółce, badania sprawozdania finansowego Przedsiębiorstwa Usług Hotelarskich i Turystycznych „Kraków” w Krakowie Sp. z o.o. zainteresowani oferenci mogą uzyskać od dnia 10 października 2019 r. drogą elektroniczną, wysyłając zapytanie na adres: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 1. Złożona przez biegłego rewidenta oferta powinna zawierać:
 • formę prowadzonej działalności, przedmiot działalności, numer ewidencyjny wpisu na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych i datę wpisu;
 • oświadczenie o spełnianiu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków dotyczących niezależności od badanej jednostki;
 • łączną cenę za badanie sprawozdania finansowego za dwa lata obrotowe tj. rok 2019 i 2020, która winna uwzględniać wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem badania (ryczałt) wraz ze wskazaniem osobno ceny za badanie sprawozdania finansowego za rok 2019 i 2020 przy czym cena za badanie sprawozdania finansowego za rok 2019 nie może być wyższa niż 50% łącznej ceny za badanie sprawozdań finansowych za lata 2019 i 2020;
 • informacje dotyczące: doświadczenia w badaniu sprawozdań finansowych, znajomości branży,
  w której działa Spółka oraz doświadczenia w badaniu sprawozdań firm z branży, którą reprezentuje Spółka;
 • wskazanie metod i terminów badania sprawozdań finansowych;
 • potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej, zgodnej z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 listopada 2017 r.
  w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej firmy audytorskiej (Dz.U. 2017, poz. 2074 ze zm.);
 • oferta winna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania oferenta.
 1. Kryteria wyboru ofert:
 2. Oferty, które spełnią warunki formalne określone w ogłoszeniu zostaną ocenione przez Radę Nadzorczą Spółki w następującej skali punktowej:
 • łączna cena netto za badanie sprawozdania finansowego za dwa lata obrotowe tj. rok 2019 i 2020: waga 50 %;
 • doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych: waga 25 %;
 • znajomość branży, w której działa Spółka oraz doświadczenie w badaniu sprawozdań firm z branży, którą reprezentuje Spółka: waga 25%.

- za kryterium związane z ceną netto za badanie sprawozdań finansowych Przedsiębiorstwa Usług Hotelarskich i Turystycznych „Kraków” w Krakowie Sp. z o.o. oraz sporządzenie pisemnych opinii o badanych sprawozdaniach finansowych Przedsiębiorstwa Usług Hotelarskich i Turystycznych „Kraków” w Krakowie Sp. z o.o., wraz z raportami z badania sprawozdań finansowych Przedsiębiorstwa Usług Hotelarskich i Turystycznych „Kraków” w Krakowie Sp. z o. o., Rada Nadzorcza może przyznać punkty w skali od 0 do 10 punktów (przy czym najniższa cena otrzymuje największą ilość punktów);

- za kryterium związane z doświadczeniem biegłego rewidenta w badaniu sprawozdań finansowych – Rada Nadzorcza może przyznać punkty w skali od 0 do 5 punktów;

- za kryterium dotyczące znajomości przez biegłego rewidenta branży, w której działa Przedsiębiorstwo Usług Hotelarskich i Turystycznych „Kraków” w Krakowie Sp. z o.o., a także doświadczenie biegłego rewidenta w badaniu sprawozdań finansowych firm z branży, które reprezentuje Przedsiębiorstwo Usług Hotelarskich i Turystycznych „Kraków” w Krakowie Sp. z o.o. - Rada Nadzorcza może przyznać punkty w skali od 0 do 5 punktów.

 1. Oczekiwany termin rozpoczęcia badania wstępnego dla Przedsiębiorstwa Usług Hotelarskich i Turystycznych „Kraków” w Krakowie Sp. z o.o. za rok obrotowy 2019 – to dzień 2 grudnia 2019 roku, za rok obrotowy 2020 – to dzień 1 grudnia 2020 roku.
 2. Zakończenie badania sprawozdania finansowego dla Przedsiębiorstwa Usług Hotelarskich i Turystycznych „Kraków” w Krakowie Sp. z o.o. wraz z przekazaniem opinii i raportu z badania winno nastąpić: za rok obrotowy 2019 - do dnia 23 marca 2020 roku, za rok obrotowy 2020 – do dnia 22 marca 2021 roku.
 3. Otwarcie ofert nastąpi na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej, które odbędzie się po upływie terminu składania ofert podanego w punkcie 2.
 4. Niespełnienie warunków formalnych określonych w niniejszym ogłoszeniu będzie skutkowało niezakwalifikowaniem oferty biegłego rewidenta do dalszej oceny, mającej na celu wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Przedsiębiorstwa Usług Hotelarskich i Turystycznych „Kraków” w Krakowie Sp. z o.o. za lata obrotowe 2019 i 2020.
 5. Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty, bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych. O wynikach wyboru Rada Nadzorcza pisemnie informuje tego oferenta, którego oferta została wybrana.

Przedsiębiorstwo Usług Hotelarskich i Turystycznych „Kraków”
w Krakowie Sp. z o. o. ul. Fatimska 41a, 31-831 Kraków

ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na:

„Kompleksową usługę prania na potrzeby Bazy Obiektów Turystycznych oraz Hotelu Grand Felix*** w Przedsiębiorstwie Usług Hotelarskich i Turystycznych „Kraków”

w Krakowie Sp. z o.o.”

 1. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia wraz z załącznikami można pobrać ze strony internetowej zamawiającego: www.puhit.com.pl/zamowienia
 2. Termin realizacji zamówienia: od 19.08.2019 roku do 31.12.2019 roku.
 3. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia.
 4. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 5. Kryteria oceny ofert – cena - 100 %
 6. Pisemne oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Spółki, Kraków -
  ul. Fatimska 41a – pok. nr 205 w terminie do dnia 29 lipca 2019 roku do godz. 10:30
 7. Termin związania z ofertą – 30 dni.
 8. Termin i miejsce otwarcia ofert: Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – ul. Fatimska 41a w Krakowie – Nowej Hucie, pokój nr 207 – Sala Konferencyjna  29 lipca 2019 roku godz. 11:00

 

Spółka jest wyłączona z obowiązku stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z procedurą udzielania zamówienia obowiązującą w Spółce Przedsiębiorstwo Usług Hotelarskich i Turystycznych „Kraków” w Krakowie Sp. z o.o., szczegółowo opisaną w „Zasadach Udzielania Zamówień Przedsiębiorstwa Usług Hotelarskich i Turystycznych „Kraków” w Krakowie Sp. z o.o.” dostępnych na stronie www.puhit.com.pl/zamowienia

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych („ADO”) jest Przedsiębiorstwo Usług Hotelarskich i Turystycznych „Kraków” w Krakowie Sp. z o.o., ul. Fatimska 41 A, 31 – 831 Kraków

2. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych powołanym pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pod adresem siedziby wskazanym w punkcie powyżej.

3. Cele i podstawy przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy, a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadnione interesy Administratora, w szczególności dochodzenie roszczeń.

4. Okres przetwarzania. Pani/Pana danych osobowych związany jest ze wskazanymi powyżej celami ich przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują Administratorowi przechowywanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, do dochodzenia których konieczne jest dysponowanie danymi.

5. Prawa osoby, której dane dotyczą. W przypadkach i na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych przysługują Pani/Panu prawa do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) danych, do usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

6. Odbiorcy danych. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz Administratora danych i którym te dane są powierzane. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

7. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi udział w postępowaniu.

8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Informujemy, że w ramach przetwarzania danych, o których mowa powyżej nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie będą profilowane.

Zatwierdził:

 

Prezes Zarządu

Jarosław Jurzak

 

Załączniki [ZIP]

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA


Przedsiębiorstwo Usług Hotelarskich i Turystycznych „Kraków” w Krakowie Sp. z o. o.
ul. Fatimska 41a, 31-831 Kraków
ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na:
Dostarczenie maszyn pralniczych dla wyposażenia pralni hotelowej na potrzeby Bazy Obiektów Turystycznych oraz Hotelu Grand Felix*** w Przedsiębiorstwie Usług Hotelarskich i Turystycznych „Kraków” w Krakowie Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Usług Hotelarskich i Turystycznych „Kraków” w Krakowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostarczenie urządzeń oraz maszyn pralniczych do pralni hotelowej zlokalizowanej przy ul. Osiedle Złotej Jesieni 13A w Krakowie.

Zakres zamówienia oraz parametry techniczne wymaganego sprzętu opisane zostały w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia – SOPZ (załącznik nr 1).

Termin wykonania zamówienia: 8 tygodni od momentu podpisania umowy  (Zamawiający zastrzega sobie możliwość odebrania sprzętu do 15 dni po upływie ww. terminu)

Kryteria oceny ofert – cena - 100 %

Pisemne oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Spółki w Krakowie przy ul. Fatimskiej 41a – pok. nr 205 w terminie do dnia 04 lipca 2019 roku do godz. 10:30.

Termin i miejsce otwarcia ofert:
Kraków - ul. Fatimska 41a – Sala Konferencyjna pok. nr 207 , dnia 04 lipca 2019 roku,  godz. 11:00.

Termin związania ofertą – 60 dni.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Spółka jest wyłączona z obowiązku stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z procedurą udzielania zamówienia obowiązującą w Spółce Przedsiębiorstwo Usług Hotelarskich i Turystycznych „Kraków” w Krakowie Sp. z o.o., szczegółowo opisaną w „Zasadach Udzielania Zamówień Przedsiębiorstwa Usług Hotelarskich i Turystycznych „Kraków” w Krakowie Sp. z o.o.” dostępnych na stronie www.puhit.com.pl/zamowienia

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”) informujemy, że:
1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych („ADO”) jest Przedsiębiorstwo Usług Hotelarskich i Turystycznych „Kraków” w Krakowie Sp. z o.o., ul. Fatimska 41 A, 31 – 831 Kraków.
2.    W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych powołanym pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pod adresem siedziby wskazanym w punkcie powyżej.
3.    Cele i podstawy przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy, a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadnione interesy Administratora, w szczególności dochodzenie roszczeń.
4.    Okres przetwarzania. Pani/Pana danych osobowych związany jest ze wskazanymi powyżej celami ich przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują Administratorowi przechowywanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, do dochodzenia których konieczne jest dysponowanie danymi.
5.    Prawa osoby, której dane dotyczą. W przypadkach i na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych przysługują Pani/Panu prawa do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) danych, do usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.
6.    Odbiorcy danych. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz Administratora danych i którym te dane są powierzane. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
7.    Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi udział w postępowaniu.
8.    Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Informujemy, że w ramach przetwarzania danych, o których mowa powyżej nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie będą profilowane.


Zatwierdził:
Członek Zarządu

Włodzimierz Pietrus

 

ZAŁĄCZNIKI

 

Czwartek, 13 czerwiec 2019 09:00

Przetargi ogłoszenia

Napisane przez
Strona 1 z 5
Home Zamówienia do X.2019

Adres firmy

Przedsiębiorstwo Usług Hotelarskich
i Turystycznych "Kraków" w Krakowie Sp. z o.o.
ul. Fatimska 41a
31-831 Kraków

Dane firmy

NIP: 675-000-23-02
REGON: 000063147
KRS: 0000300761
Kapitał zakładowy: 14.000.000

Kontakt

BIP

bip

Malopolska 3