PUHIT KRAKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje Projekt RPMP.16.03.01-12-0086/23 Wsparcie dla uchodźców wojennych z Ukrainy poprzez zapewnienie im miejsc pobytu w NH Hostel w Krakowie-Bieńczycach  jest dofinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,  oś priorytetowa 16 Wsparcie dla migrantów z Ukrainy (mechanizm CARE), Działanie 16.3 CARE – Infrastruktura mieszkalna,  Poddziałanie 16.3.1 Gminna i powiatowa infrastruktura mieszkalna

Cele projektu:

Celem projektu jest zapewnienie zakwaterowania migrantom z terenu Ukrainy przybyłym do Polski na skutek konfliktu zbrojnego wywołanego agresją Federacji Rosyjskiej przeciw Ukrainie w obiekcie NH Hostel w okresie od 1 lipca do 21 grudnia 2023 r. Projekt przyczyni się do sprostania wyzwaniom migracyjnym wynikającym z toczącego się konfliktu przez zapewnienie odpowiedniej, wyremontowanej w ostatnim czasie, infrastruktury mieszkalnej, która znajduje się w zasobach PUHiT.

Opis projektu

W ramach działania planuje się udostępnienie 100 miejsc noclegowych w NH Hostelu na oś. Złotej Jesieni 15c (60 miejsc) oraz w obiekcie hotelowym na os. Złotej Jesieni 4 (40 miejsc) w terminie 01.07-21.12.2023 r. dla 150 uchodźców dotkniętych konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy.

W ramach projektu finansowane zostaną koszty zakwaterowania osób z Ukrainy, które przekroczyły granicę z Polską od 24 lutego 2022 r. w obiekcie NH Hostel oraz w obiekcie hotelowym na os. Złotej Jesieni 4. Udostępnienie miejsc noclegowych pozwoli na zabezpieczenie podstawowych potrzeb osób znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej. Zapewnienie podstawowych potrzeb w zakresie noclegu i wyżywienia (usługi żywieniowe nie wchodzą w zakres projektu, jednakże Wnioskodawca świadczy również takie usługi w oparciu o dostępną na miejscu bazę gastronomiczną) zwiększa możliwości w zakresie poszukiwania przez uchodźców zatrudnienia, opieki medycznej oraz edukacji dla dzieci i młodzieży w ramach struktur polskiego systemu edukacji. Oznacza to, iż w całym okresie realizacji projektu będzie zapewniona możliwość zakwaterowania dla 100 osób, ale przez okres realizacji projektu z pomocy może skorzystać więcej uchodźców wojennych, gdyż w miejsce osób, które ewentualnie odejdą, będą kwaterowane nowe osoby spełniające warunki udziału w projekcie. Szacuje się, że łącznie tego rodzaju wsparciem zostanie objętych 150 osób, tj. o 50% więcej niż udostępnionych miejsc noclegowych.

Wartość projektu:

871 914,60 PLN

Kwota kwalifikowana:

807 120,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich:

100%

 

Zapraszamy do udziału w projekcie!

PUHIT Kraków Sp. z o.o.

ul. Fatimska 41a
31-831 Kraków
Tel: + 48 12 36 19 500
Fax: + 48 12 36 19 502
sekretariat@puhit.com.pl